Konferencyjnie o języku

O kulturze języka w mediach, o polszczyźnie ludowej i regionalnej oraz innych kwestiach związanych z językoznawstwem będą rozmawiać uczestnicy interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kielcach.

Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają studentów i doktorantów na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową „Język jako świadectwo kultury”.

Konferencja adresowana jest do badaczy dziedzin humanistyki z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych dyscyplin naukowych.

Referentom proponuje się następujące pola tematyczne:
– przejawy świadomości językowo-kulturowej współczesnych Polaków,
– język w przestrzeni miejskiej i wiejskiej,
– kultura języka w polskich mediach, np. w Internecie,
– polszczyzna miejska, regionalna, ludowa w Internecie,
– język, kultura, społeczeństwo, komunikacja w dawnych wiekach.
Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 15 G w Kielcach.