Publikuj w „Przeglądzie…”!

Czasopismo ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” zaprasza studentów i doktorantów do publikowania tekstów. Czwarty numer zostanie poświęcony sądownictwu konstytucyjnemu.

,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” ukazuje się co pół roku. Jego tematyka obejmuje artykuły, recenzje, głosy z dziedzin nauk humanistycznych, takich jak: prawo, historia, filozofia, nauki polityczne. Autorem pracy w czasopiśmie może być student lub doktorant, ewentualnie naukowiec z tytułem doktora, jeżeli w momencie nadesłania pracy nie uzyskał jeszcze stopnia naukowego.

Do czwartego numeru „Przeglądu…”, który poświęcony będzie sądownictwu konstytucyjnemu w Polsce – jego historii, ustrojowi, orzecznictwu, można przesyłać artykuły w terminie do 11 czerwca 2016 r. Redakcja czasopisma proponuje poruszanie się wokół następujących zagadnień:
– sądownictwo konstytucyjne w Europie: historia, ustrój, orzecznictwo;
– sądownictwo w sprawach ustrojowych oraz kompetencyjnych;
– organy administracji a kwestia rozstrzygania sporów ustrojowych oraz kompetencyjnych;
– sądy międzynarodowe oraz ich orzecznictwo dot. zasad prawa i kwestii ustrojowych;
– myśl G. Jellinka i H. Kelsena a teoria sądownictwa konstytucyjnego.
Przesyłając tekst, należy dołączyć recenzję pracownika naukowego w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. Ilość znaków w artykule wynosi maksymalnie 40 tysięcy, w pracy musi też znaleźć się streszczenie w języku polskim i angielskim oraz nota o autorze.