Słowniczek studenta (cz. 1)

Co to jest sesja? Czym różnią się zajęcia od wykładów? Co to jest seminarium, zaliczenie, kolokwium?

Może się wydawać, że studia niewiele się różnią od edukacji w szkole średniej. A jednak pewne różnice są, choćby w nazewnictwie.

I tak – zamiast lekcji mamy na studiach zajęcia (ćwiczenia) i wykłady. Te pierwsze odbywają się w mniejszych grupach i wyglądają podobnie do lekcji w liceum. Z tą różnicą, że na ćwiczenia przychodzimy przygotowani – rolą studenta jest wcześniejsze zapoznanie się z tematem towarzyszącym każdym ćwiczeniom (zajęciom). Na ćwiczeniach czekają nas kolokwia (czyli klasówki), zwykle pod koniec semestru, w formie pytań otwartych bądź testu. Wykłady to z kolei zajęcia teoretyczne w formie wystąpienia wykładowcy. Przeznaczone są dla większej liczby studentów (czasem przychodzi na nie cały rok). Zaliczenie polega na zaliczeniu ćwiczeń lub wykładów, czyli uzyskaniu oceny z nich lub też wpisu „zal.” (zaliczenie bez oceny). Seminarium to forma przygotowania do pisania pracy dyplomowej; uczestniczą w nim studenci (seminarzyści) i promotor (opiekun naukowy seminarzystów). Zakończeniem studiów jest obrona pracy dyplomowej, podczas której student przepytywany jest ze znajomości tematyki, którą obrał w swojej pracy.

MW