ubezpieczenia zawodowe

Ubezpieczenia OC zawodowe – dla kogo są obowiązkowe?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest w Polsce obowiązkowe m.in. dla przedstawicieli wybranych grup zawodowych. Dotyczy mianowicie niektórych profesji. Wyjaśniamy, kogo obejmuje obowiązkowe OC zawodowe, a dla kogo jest ono dobrowolne.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC to polisa majątkowa, która pełni funkcję ochronną w sytuacji, gdy wyrządzimy osobom trzecim szkodę. W przypadku ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu, to ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód, jeśli osoba ubezpieczona popełni błąd związany z wykonywaniem swojej profesji.

Polisa OC – dla kogo jest obowiązkowa?

Część ubezpieczeń OC znajduje się w grupie polis obowiązkowych w Polsce. Zostały one określone w różnych ustawach oraz umowach międzynarodowych. Jest to aż około 215 przypadków. Ubezpieczenie OC zawodowe może wykupić osoba pracująca na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło czy prowadząca działalność gospodarczą.

Obowiązkowa polisa OC dotyczy wielu grup zawodowych. Oto wybrana przez nas część profesji, które zostały w Polsce objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania zawodu:

  • Zawody prawnicze i im pokrewne: notariusze, doradcy podatkowi i osoby, które pomagają im w wykonywaniu czynności, osoby powołane do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, komornicy i pracownicy komorników, radcy prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, prawnicy zagraniczni świadczący wsparcie prawne w Polsce;
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi: agenci ubezpieczeniowi, brokerzy;
  • Osoby wykonujące usługi detektywistyczne i ochroniarskie: przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych; ubiegający się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych czy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia;
  • Księgowi i biegli rewidenci: podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; 
  • Działalność lecznicza, wyroby medyczne, farmaceutyka, badania kliniczne: lekarz, dentysta, pielęgniarki, położne, badacze i sponsorzy badań;
  • Zawody związane z gospodarką nieruchomościami: zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami; 
  • Transport morski;
  • Transport lotniczy: m.in. przewoźnicy lotniczy i użytkownicy statków powietrznych;
  • Pozostałe: organizatorzy imprez masowych, architekci, projektanci, inżynierowie kontraktu, inżynierowie budownictwa. 

Co w razie braku obowiązkowej polisy OC?

Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia mają przedstawiciele pewnych grup zawodowych, gdyż brak takiej polisy oznacza konieczność pokrycia strat z własnych środków, a także mogą wiązać się z grzywną i postępowaniem dyscyplinarnym. Jego efektem może być też utrata możliwości wykonywania danego zawodu. Zakres kar jest różny w zależności od konkretnej profesji.

Jak jest liczona składka za ubezpieczenie OC zawodowe? Składka zależy m.in. od minimalnej sumy gwarancyjnej, zakresu ochrony, doświadczenia i stażu pracy czy wykupienia dodatkowej ochrony. Jest obliczana indywidualnie. Na warunkach dobrowolnych można wykupić dodatkowo ubezpieczenie nadwyżkowe, czyli ubezpieczyć się na wyższą sumę gwarancyjną. Więcej informacji na temat polis OC różnych grup zawodowych znajdziesz tutaj: https://adlerbrokers.com.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-oc-zawodowe

f:fernandozhiminaicela / pixabay